corporate_banner_cs

JESSICA helps revitalise Moravia-Silesia Region in the Czech Republic

About
Some dates and figures
Structure
Shareholders
Governance
Board of Governors
Board of Directors
Board Committee on Staff Remuneration
Board Committee on Risk Policy
Board Committee on Equity Participation Policy
Board Committee on Ethics and Compliance
Management Committee
Audit Committee
Control and Evaluation
Organisation Structure
Corporate Responsibility
Responsible Finance
Responsible Borrower
Our footprint
An employer of choice
Community engagement
Reporting on Corporate Responsibility
G.R.I.
PART I: Profile
1. Strategy and Analysis
2. Organizational Profile
3. Report Parameters
4. Governance, Commitments, and Engagement
PART II : Management Approach
DMA-PS - Disclosure on Management Approach Product Portfolio
DMA EC - Disclosure on Management Approach EC
DMA EN - Disclosure on Management Approach EN
DMA LA - Disclosure on Management Approach LA
DMA HR - Disclosure on Management Approach HR
DMA SO - Disclosure on Management Approach SO
DMA PR - Disclosure on Management Approach PR
PART III: Performance Indicators
Product and Service Impact
Economic
Environmental
Social : Labor Practices and Decent Work
Social : Human Rights
Social: Society
Social: Product Responsibility
Compliance
Accountability
Complaints mechanism
Cases
Admissibility
Procedure
Initial Assessment
Investigation
Mediation
Consultation
Our response
Admissibility timing
Procedure summary
How to complain
FAQ
Fraud and Corruption
How to report fraud or corruption
Part of the EU family
Partners
Civil Society
Events
Consultations
Key policies and standards
Contacts
Banking Community
Multilateral Development Banks
Universities
Jobs
Working for the EIB
Professional and Managerial
Administrative and support
General Internships
FEMIP Internships Programme
EPTATF Internships Programme
The GRAD programme
Summer jobs for students
Selection Process
FAQ - Jobs
Eligibility
Hiring process
Candidate help
Current vacancies
Procurement

Česká republika: iniciativa JESSICA pomáhá revitalizovat Moravskoslezský kraj

  • K dispozici v: cs de en fr
  •  Datum zveřejnění: 24 April 2012
  •  Odkaz: 2012-052-CS

Evropská investiční banka (EIB), vystupující jako manažer holdingového fondu JESSICA pro Moravskoslezsko, podepsala dvě smlouvy o zřízení dvou fondů rozvoje měst („FRM“) s působností v Moravskoslezském kraji (Česká republika) – jednu se společností Contera UDF MS s.r.o. ve spolupráci s Volksbank CZ, a.s. („CONTERA“) a druhou s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. („ČMZRB“).

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko jako řídící orgán Regionálního operačního programu Moravskoslezsko zřídila při EIB jako první v České republice holdingový fond JESSICA, který má umožnit opakované využívání prostředků ze strukturálních fondů EU pro investice ve městech. Příslušná dohoda o financování v objemu 20 mil. EUR (přibližně 507 mil. Kč) byla podepsána dne 8. února 2010. Hlavním cílem je revitalizovat zanedbané městské oblasti a posílit podnikatelské prostředí a tím zvýšit hospodářský potenciál kraje.

V počáteční fázi budou oba FRM, zřízené s podporou EIB, investovat formou úvěrů v objemu zhruba 341 mil. Kč (13,7 mil. EUR) do projektů revitalizace bývalých průmyslových areálů, rozvoje cestovního ruchu a zlepšení infrastruktury veřejných služeb. Zbývající prostředky budou přiděleny jednomu nebo oběma FRM v pozdějším stadiu. Oba FRM by měly investovat do celé řady projektů, zejména do projektů týkajících se regenerace bývalých průmyslových areálů (příprava stavenišť a vybudování technické, dopravní a podnikatelské infrastruktury), obnovy historických památek, rozvoje sportovních a rekreačních zařízení a investic do infrastruktury zdravotní péče, vzdělávání a sociálních služeb.

Doprovodné poznámky:

Evropská investiční banka (EIB) je institucí Evropské unie, která poskytuje dlouhodobé úvěry. Jejími akcionáři jsou členské státy EU. Poskytuje dlouhodobé zdroje financování na životaschopné investiční projekty přispívající k dosažení cílů politik EU.

ČMZRB, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., v níž má 72procentní podíl stát, je jedinou rozvojovou bankou v České republice, jejímž posláním je spravovat vnitrostátní prostředky nebo prostředky EU v rámci programů pomoci a tím usnadňovat provádění hospodářské strategie vlády a jednotlivých regionálních politik. Jejím prvořadým úkolem je poskytovat pomoc malým a středním podnikům (MSP) a provádět státní politiku, pokud jde o financování projektů zlepšení regionální technické infrastruktury a projektů rekonstrukce panelových obytných domů.

Společnost Contera UDF MS s.r.o. je zvláštní účelovou jednotkou řízenou společností s dobrou pozici na regionálním trhu (Contera Management s.r.o.), která se specializuje na developerskou činnost, řízení projektů a řízení staveb. FRM bude úzce spolupracovat s Volksbank CZ, a.s. Volksbank CZ, a.s. působí úspěšně na českém trhu od roku 1993 a získala pevné postavení v segmentu malých a středních bankovních institucí. Ve své činnosti se zaměřuje na soukromé klienty, malé a střední podniky, společné podniky a na města a obce.

JESSICA (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) je jednou ze společných iniciativ, které Evropská komise vypracovala s cílem přispět k větší účinnosti a udržitelnosti politiky soudržnosti EU. Mechanismus JESSICA je založen na spolupráci mezi Komisí, EIB a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) a podporuje investice do udržitelného rozvoje a regenerace měst.

Tato iniciativa, jejímž cílem je větší využívání nástrojů finančního inženýrství namísto poskytování jednorázových grantů, dovoluje řídícím orgánům použít část jejich přídělů z evropských strukturálních fondů na investice do revolvingových fondů. Orgány mohou tímto způsobem opakovaně využívat finanční zdroje na podporu a urychlení investic v městských oblastech. Tyto investice, které mohou mít formu vlastního kapitálu, úvěrů nebo záruk, směřují do projektů prostřednictvím fondů rozvoje měst, případně holdingových fondů. Holdingový fond JESSICA pro Moravskoslezsko, založený v únoru roku 2010, je dosud jediným holdingovým fondem tohoto typu v České republice. Vytisknout
 Pdf
Copyright © European Investment Bank 2014
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.

http://www.eib.org/about/press/2012/2012-052-jessica-helps-revitalise-moravia-silesia-region-in-the-czech-republic.htm